H O T Ă R Â R I   A L E   G U V E R N U L U I   R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI
H O T Ă R Â R E
privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea șifuncționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) din Ordonanțade urgență a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — (1) Ministerul Tineretului și Sportului este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează și asigură aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniile
tineretului și sportului.
(2) Ministerul Tineretului și Sportului are sediul principal în municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, precum și alte spații necesare desfășurării activității, situate în str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv în str. Dem. I.
Dobrescu nr. 4—6, sectorul 1.
CAPITOLUL II
Principalele atribuții ale Ministerului Tineretului
și Sportului
 
Art. 2. — (1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului și Sportului exercită următoarele atribuții principale:
a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a
Programului de guvernare în domeniile tineretului și sportului; fundamentează și propune Guvernului politici în domeniile tineretului și sportului;
b) inițiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice și a politicilor în domeniile tineretului și sportului;
c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului încredințate, potrivit prevederilor legale;
d) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniile tineretului și sportului;
e) asigură urmărirea aplicării și controlul respectării legilor și a celorlalte acte normative din domeniile tineretului și sportului;
f) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice și persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine.
(2) Ministerul Tineretului și Sportului îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniile tineretului și sportului.
Art. 3. — (1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale îndomeniul activității de tineret, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții specifice:
a) aplică politica guvernamentală pentru tineret,
fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele tineretului în mod direct, prin instituțiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu personae juridice ori fizice autorizate;
b) colaborează și sprijină structurile de și pentru tineret, legal constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale;
c) elaborează programe în scopul finanțării acțiunilor proprii;
d) autorizează și avizează desfășurarea activităților din bazele proprii;
e) stabilește contacte la nivel internațional cu instituții și organisme similare;
f) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul tineretului în mod direct, prin instituțiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu instituții și organisme de specialitate din țară și din străinătate;
g) organizează activități de profil cu caracter național și internațional, asigurându-se în acest fel participarea directă și pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;
h) înființează centre de tineret noi ori prin amenajarea spațiilor și imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituțiilor din subordinea sa;
i) colaborează direct cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței sau prin structurile specializate din subordine, în domenii de interes comun;
j) avizează proiectele de acte normative inițiate de alte instituții în domeniul tineretului;
k) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problematica studențească;
l) elaborează și implementează planul de reabilitare și de extindere centrelor de agrement;
m) asigură organizarea și administrarea centrelor de
agrement;
n) elaborează regulamentul privind funcționarea și administrarea centrelor de agrement, metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studențești și eliberarea biletelor de tabără, precum și criteriile de eligibilitate ale participanților;
o) elaborează și implementează planul de extindere și dezvoltare a rețelei caselor de cultură ale studenților;
p) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților specifice caselor de cultură ale studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” din București;
r) elaborează și derulează proiecte și programe naționale și internaționale în interesul studenților;
s) acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești în vederea elaborării unor proiecte și programe care au următoarele obiective:
·         impulsionarea participării studenților, sub diversele ei forme, și anume: civică, culturală, economică și educațională, politică, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;
·         stimularea creativității studenților;
·         promovarea mobilității studenților în spațiul european;
·         atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială;
t) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a studenților și tinerilor;
u) editează, produce și difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informații utile tinerilor, precum și instituțiilor și structurilor asociative studențești implicate în activitatea de tineret;
v) organizează tabere sociale și tematice pentru tineri;
w) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice și fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenți și tineri.
Art. 4. — (1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul absorbției fondurilor europene, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții specifice:
a) înființează centre noi pentru tineret cu responsabilități directe în atragerea fondurilor comunitare pe domeniul tineret;
b) gestionează fonduri publice și fonduri atrase de la  organisme finanțatoare interne sau internaționale, pe care le alocă susținerii inițiativelor tinerilor și ale structurilor neguvernamentale de și pentru tineret, prin selecție competitivă de proiecte desfășurată conform legislației specifice;
c) în calitate de gestionar, beneficiar sau partener accesează fonduri structurale destinate susținerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului, cu respectarea metodologiei specifice;
d) aprobă programul de lucru anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, până la termenul impus de Comisia Europeană;
e) stabilește politicile și prioritățile naționale în domeniul tineretului, pe acțiuni, măsuri de monitorizare și evaluare a impactului proiectelor, care vor fi utilizate în comun de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, cu scopul de a estima modul în care programul „Youth in Action” își atinge obiectivele la nivel național, în general, și, în particular, modul în care contribuie la modernizarea sistemelor și practicilor în domeniul sprijinirii tineretului;
f) evaluează sistemul și procedurile de organizare și
funcționare a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în conformitate cu Ghidul pentru autoritățile naționale referitor la Declarația de asigurare ex-ante, stabilit de Comisia Europeană, în vederea emiterii și trimiterii unei declarații de asigurare ex-ante la termenul impus de aceasta, însoțită de documentele-suport prevăzute de ghidul sus-menționat;
g) întocmește și aplică metodologia care va sta la baz efectuării controlului secundar, pentru granturile comunitare aferente diferitelor tipuri de proiecte;
h) supervizează mecanismul de control național primar și secundar și centralizează rezultatele din rapoarte, în scopul emiterii declarației anuale de asigurare;
i) controlează și coordonează activitatea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale cu privire la managementul corect al fondurilor comunitare pentru realizarea proiectelor din cadrul programului, asigurând gestionarea corespunzătoare a acestora;
j) colaborează și consultă Comisia Europeană în vederea monitorizării și supervizării Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale;
k) stabilește un mecanism propriu de raportare și urmărire a neregulilor și/sau fraudelor, în conformitate cu legislația în vigoare;
l) emite, la fiecare sfârșit de an, o declarație de asigurare ex-post comună, care să certifice: corectitudinea și transparența sistemelor financiare și ale procedurilor Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale referitoare la managementul acțiunilor
descentralizate, probitatea conturilor, o asigurare rezonabilă asupra faptului că resursele financiare alocate proiectelor finanțate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale au fost folosite pentru scopurile declarate în respectivele proiecte și în conformitate cu principiile unui management financiar corect, conform Regulamentului financiar comunitar, și, de asemenea, că procedurile de control primar și secundar puse în practică pot să garanteze în mod corespunzător legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subsecvente; această declarație va fi întocmită în conformitate cu formatul impus de Comisia Europeană și va ține cont de rezultatele controalelor desfășurate pe parcursul anului;
m) poate revoca, prin ordin al ministrului, actul de desemnare a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, din proprie inițiativă sau în urma unei solicitări din partea Comisiei Europene, în eventualitatea unor nereguli, neglijențe sau fraude care pot fi atribuite Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale; în cazul unor deficiențe serioase repetate sau al unui management neperformant al Agenției Naționale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, Comisia Europeană poate solicita Ministerului Tineretului și Sportului revocarea actului de desemnare a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, cu o notificare în termen de 3 luni. Ministerul Tineretului și Sportului poate revoca, prin ordin al ministrului, actul de desemnare a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, pentru alte motive întemeiate. În acest caz, Ministerul Tineretului și Sportului va notifica Comisiei Europene, precizând motivele, cu cel puțin 6 luni înainte de data prevăzută, în vederea încheierii mandatului Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
(2) Finanțarea acțiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe și acțiuni, din donații și sponsorizări, precum și din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop.
Art. 5. — În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul activității sportive, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții specifice:
a) elaborează și susține strategia generală a organizării și dezvoltării activității sportive și reprezintă interesele statului în raport cu federațiile sportive naționale;
b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa și a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocații de la bugetul de stat;
c) colaborează cu ministerele și cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de cercetare și cu unitățile de învățământ și sanitare de specialitate pentru organizarea și dezvoltarea educației fizice și sportului;
d) conlucrează cu Comitetul Olimpic Român în finanțarea și derularea programelor privind pregătirea și participarea sportivilor români la jocurile olimpice, precum și pentru promovarea valențelor educative ale olimpismului;
e) supraveghează menținerea destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, precum și a celor care au aparținut domeniului public și au intrat în circuitul privat după anul 1989;
f) supraveghează menținerea destinației bazelor și/sau instalațiilor sportive care au aparținut domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și care, ulterior, au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activității sportive sau vândute către societățile comerciale;
g) propune structura anuală a subvențiilor de la bugetul de stat;
h) repartizează bugetul afectat activității sportive pentru:
·         activitatea proprie și cea a unităților din subordinea sa;
·         federațiile sportive naționale, în baza contractelor definanțare a obiectivelor și programelor sportive ale acestora;
·         premierea performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale oficiale;
i) autorizează afilierea federațiilor sportive naționale la federațiile sportive internaționale de profil și la alte foruri continentale sau mondiale, precum și afilierea tuturor organizațiilor cu profil sportiv la forurile internaționale de specialitate;
j) supraveghează și controlează respectarea de către structurile sportive a dispozițiilor legale în vigoare și a prevederilor cuprinse în statutele și în actele de constituire a acestora;
k) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională și perfecționarea specialiștilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituțiile și organismele de specialitate din țară și din străinătate;
l) elaborează și duce la îndeplinire, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, planurile de construire și de modernizare a bazelor și instalațiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanță de interes național și internațional; avizează normativele tehnice în materie de baze și instalații sportive;
m) recunoaște sau revocă, potrivit legii, existența unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;
n) avizează constituirea structurilor sportive, inclusive înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni, respective retrage avizul de funcționare a acestora;
o) elaborează criteriile de acordare și atribuie distincțiile și titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;
p) sprijină organizarea și promovarea cercetării științifice și asistenței medicale în domeniul sportiv;
r) autorizează desfășurarea pe teritoriul României a
campionatelor mondiale, europene și regionale și participarea reprezentativelor naționale la campionatele mondiale și europene organizate în străinătate, precum și la campionatele regionale;
s) promovează măsurile de prevenire, control și reprimare a folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor;
t) adoptă măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței la manifestările sportive;
u) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme sportive internaționale; negociază și încheie acorduri, înțelegeri, protocoale și alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte țări, pe baza prevederilor legale în vigoare;
v) colaborează cu celelalte organe ale administrației publice centrale și locale pentru susținerea sportului pentru toți și de performanță, asigurarea unei eficiențe sporite pe linia supravegherii și controlului, exercitării autorității disciplinare, formării și perfecționării specialiștilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanțării activității sportive, prevenirea violenței în sport și combaterea dopajului.
CAPITOLUL III
Structura organizatorică și conducerea
Ministerului Tineretului și Sportului
 
Art. 6. — (1) Structura organizatorică a Ministerului Tineretului și Sportului, formată din direcții generale și direcții, este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului și sportului se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare și se poate stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat.
(2) Personalul Ministerului Tineretului și Sportului este compus din demnitari și asimilați ai acestora, funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice, și din personal contractual.
(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului este de 381, exclusive demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.
(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului se stabilesc prin fișa postului, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
(5) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
(6) Încadrarea și salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor aplicabile personalului din administrația public centrală.
Art. 7. — (1) Conducerea Ministerului Tineretului și Sportului este exercitată de ministru, ajutat de 2 secretari de stat și un subsecretar de stat numiți prin decizie a primului-ministru; funcția de ministru, funcția de secretar de stat și funcția de subsecretar de stat sunt funcții de demnitate publică, potrivit legii.
(2) Ministrul tineretului și sportului reprezintă Ministerul Tineretului și Sportului în raporturile cu celelalte autorități publice, cu organisme și organizații, precum și cu celelalte persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.
(3) Ministrul tineretului și sportului este ordonator principal de credite.
(4) Secretarii de stat și subsecretarul de stat se subordonează ministrului tineretului și sportului și îndeplinesc atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
(5) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul tineretului și sportului emite ordine și instrucțiuni.
Art. 8. — (1) Ministerul Tineretului și Sportului are un secretar general și un secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.
(2) Secretarul general și secretarul general adjunct sunt subordonați ministrului tineretului și sportului și îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare și atribuții stabilite prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
Art. 9. — (1) Pe lângă ministrul tineretului și sportului funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
(2) Colegiul ministerului se întrunește, la cererea ministrului tineretului și sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.
(3) Președintele Colegiului ministerului este ministrul
tineretului și sportului. În lipsa acestuia, atribuțiile președintelui se exercită de unul dintre secretarii de stat sau de subsecretarul de stat, desemnat de ministrul tineretului și sportului.
Art. 10. — (1) Ministrul tineretului și sportului poate delega unele dintre atribuțiile sale secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau altei persoane desemnate de acesta.
(2) Pentru atribuțiile din activitatea curentă ce nu impugn luarea unei decizii la nivelul conducerii Ministerului Tineretului și Sportului, delegarea unor atribuții din competența ministrului tineretului și sportului poate fi dispusă prin ordin al acestuia.
Art. 11. — Prin ordin al ministrului tineretului și sportului se numesc, în condițiile legii, directorii generali, directorii executive și directorii din unitățile din subordinea Ministerului Tineretului
și Sportului.
Art. 12. — La nivelul Ministerului Tineretului și Sportului pot funcționa consilii consultative pe probleme de tineret și sport. Înființarea, desființarea, competențele și componența acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
Art. 13. — (1) Ministerul Tineretului și Sportului și toate unitățile aflate în subordinea acestuia pot închiria spații pentru necesități proprii și pot închiria, la rândul lor, spații unor operatori economici sau pot da în folosința gratuită a altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii.
(2) Veniturile rezultate din închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se vor reține integral la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, respectiv bugetele instituțiilor subordonate și vor constitui venituri proprii; aceste venituri vor fi utilizate pentru
modernizarea imobilelor respective.
CAPITOLUL IV
Unitățile subordonate Ministerului Tineretului și Sportului
 
Art. 14. — (1) Unitățile din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului și sursele de finanțare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Structura organizatorică, statele de funcții, numărul de posturi și normele de organizare și funcționare ale unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din unitățile subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, precum și statele de funcții corespunzătoare se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului, la propunerea conducătorilor acestor unități.
Art. 15. — (1) Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București și direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului și Sportului, cu personalitate juridică, înființate în condițiile legii.
(2) Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București și direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București sunt finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.
Art. 16. — (1) Direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București au următoarele atribuții principale:
a) țin evidența structurilor sportive fără personalitate juridică din județ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
b) finanțează, pe bază de contract, programele sportive ale asociațiilor județene și ale municipiului București pe ramuri de sport și ale cluburilor sportive aflate în raza administrativteritorială respectivă, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli cu această destinație;
c) colaborează cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a alocațiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanță în teritoriu;
d) elaborează și duc la îndeplinire, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, planurile de construire și de îmbunătățire a bazelor și instalațiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general și a sportului de performanță în teritoriu; finanțează unele programe speciale pentru sportivi, secții sau echipe din raza lor administrativ-teritorială;
e) colaborează cu inspectoratele școlare, unitățile de învățământ și cu instituțiile de învățământ superior, pentru organizarea și dezvoltarea sportului școlar și universitar, precum și pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;
f) inițiază măsurile necesare pentru prevenirea violenței la manifestările sportive organizate în raza lor administrativteritorială, precum și a dopajului în sport;
g) sprijină cu mijloace materiale și financiare practicarea sportului pentru toți;
h) îndrumă și controlează din punct de vedere tehnicometodic și de specialitate structurile sportive din județ;
i) supraveghează menținerea destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, precum și a celor care au aparținut domeniului public și au intrat în circuitul privat.
(2) Direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin acte normative specifice activității sportive și prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului și sportului.
Art. 17. — (1) Direcțiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului București, au următoarele atribuții principale:
a) aplică politica guvernamentală pentru tineret, fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele tineretului direct, prin instituțiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;
b) aplică politica guvernamentală în domeniul educației nonformale pentru copii și tineri;
c) contribuie, prin stimularea performanței și capacității tinerilor, la realizarea programului de reformă al Guvernului de integrare în Uniunea Europeană;
d) colaborează cu structurile de și pentru tineret legal
constituite;
e) elaborează programe în scopul finanțării acțiunilor proprii;
f) sprijină acțiunile structurilor asociative de tineret, acțiuni care corespund obiectivelor cuprinse în programele sale;
g) autorizează și avizează desfășurarea activităților din bazele proprii;
h) stabilesc contacte la nivel internațional cu instituții și organisme similare;
i) sprijină structurile asociative de tineret în realizarea de programe interne și internaționale;
j) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul tineretului direct, prin cele 151 de centre de agrement pentru tineret sau în colaborare cu instituții și organisme de specialitate din țară și din străinătate;
k) organizează activități de profil cu caracter național și internațional, asigurându-se în acest fel participarea directă și pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;
l) înființează centre de tineret noi ori prin amenajarea spațiilor și imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituțiilor din subordinea sa;
m) colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, direct sau prin structurile specializate din subordine, în domenii de interes comun;
n) avizează proiectele de acte normative inițiate de alte instituții în domeniul tineretului;
(2) Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin acte normative specifice activității de tineret și prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului și sportului.
Art. 18. — În subordinea direcțiilor pentru sport judetene, respectiv a municipiului București funcționează unități de administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea și
întreținerea bazelor sportive, precum și prestarea de servicii pentru activitatea sportivă și de tineret.
Art. 19. — (1) Cluburile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului sunt instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, care au ca
obiect de activitate:
a) realizarea performanței, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale;
b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea și prevenirea violenței și dopajului în activitatea sportivă;
c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;
d) administrarea bazei materiale sportive proprii;
e) organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale.
(2) Cluburile sportive pot desfășura și alte activități în vederea realizării scopului și obiectului de activitate, în condițiile legii.
Art. 20. — Complexurile sportive naționale sunt instituții publice în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes național și internațional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naționale și olimpice, precum și organizării competițiilor de nivel național și internațional.
Art. 21. — (1) Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37—39, sectorul 2, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.
(2) Obiectul de activitate al instituției prevăzute la alin. (1) îl constituie formarea, promovarea și perfecționarea antrenorilor și a altor specialiști din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului și cu celelalte dispoziții legale în vigoare.
Art. 22. — Institutul Național de Cercetare pentru Sport, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, se organizează și funcționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 23. — (1) Muzeul Sportului este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.
(2) Obiectul de activitate al Muzeului Sportului constă în achiziționarea, conservarea, cercetarea și expunerea colecțiilor de bunuri din domeniul educației fizice și sportului.
CAPITOLUL V
Dispoziții finale
 
Art. 24. — (1) Ministerul Tineretului și Sportului are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale.
(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utilize mijloacele de transport din dotarea Ministerului Tineretului și Sportului, precum și persoanele care desfășoară activități specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a
ministrului tineretului și sportului.
Art. 25. — (1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Încadrarea în numărul de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 26. — (1) Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor și Agenția pentru Sprijinirea Studenților, instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret, se desființează.
(2) Ministerul Tineretului și Sportului va prelua toate
drepturile și obligațiile instituțiilor prevăzute la alin. (1), inclusive personalul și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 27. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 10 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 763/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Sprijinirea Studenților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004, și Hotărârea Guvernului nr. 198/2002 privind înființarea Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor — ANSIT, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 18 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.


 
 
PRIM MINISTRU
EMIL BOC
 
                                                                                                             Contrasemnează:
                                                                                                             Ministrul tineretului și sportului,
                                                                                           Monica Maria Iacob-Ridzi
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
                                                                                            Marian Sârbu
                                                                                                            Ministrul finanțelor publice,
                                                                                            Gheorghe Pogea
București, 30 decembrie 2008.
Nr. 1.721.