CAPITOLUL 10
Tineret şi sport
Obiective de guvernare
1.     Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale în segmentul acţiunilor de şi pentru tineret, precum şi în domeniul sportului.
2.     Construcţia unui sistem de securitate socială activă pentru tineri.
3.     Sprijinirea angajării tinerilor în conformitate cu specializările obţinute pentru a stopa exodul forţei de muncă tinere şi specializate din ţară şi pentru ocuparea într-un grad cât mai ridicat a forţei de muncă tinere.
4.     Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive.
5.     Valorificarea economică a activităţilor sportive şi creşterea rolului managementului sportiv. România poate beneficia nu numai din punct de vedere al imaginii pe plan mondial, ci şi în plan financiar.
6.     Creşterea rolului educaţiei fizice şi a sportului în şcoli.
7.     Dezvoltarea resurselor umane din domeniul sportului şi sprijinirea sportului de performanţă.
Direcţii de acţiune
 
Tineret
·        Elaborarea programului pentru asigurarea unei prime case pentru tineri, în care vor fi implicate autorităţile publice pentru rezolvarea problemei locative a tinerilor.
·        Construirea de locuinţe sociale pentru tineri pe întreg teritoriul ţării, acordate iniţial în regim de închiriere.
·        Acordarea de facilităţi pentru tinerii care doresc să îşi achiziţioneze o locuinţă;
·        Armonizarea infrastructurii şi a cadrului juridic şi instituţional intern, cu Legislaţia şi Directivele Uniunii Europene în materie de Tineret şi Sport.
·        Înfiinţarea a opt Centre pentru Tineret în cele opt regiuni de dezvoltare, cu responsabilităţi directe în atragerea fondurilor comunitare pe domeniul tineret.
·        Acordarea de facilităţi economice şi fiscale pentru companiile care angajează tineri.
·        Stimularea tinerilor din mediu rural şi din familii cu posibilităţi reduse.
·        Stabilirea de parteneriate strategice împreună cu Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă şi cu unităţile de învăţământ mediu şi superior.
·        Realizarea unui parteneriat cu Ministerul Muncii în vederea transformării Centrelor Regionale de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA) în centre judeţene cu acelaşi specific (CJFPA), cu o mai mare orientare către formarea persoanelor tinere.
·        Crearea bazei de date la nivel naţional cu locurile de muncă disponibile din România.
·        Reabilitarea taberelor şcolare şi adaptarea lor la standardele UE, în fiecare judeţ, prin parteneriate public-privat.
Sport
·        Elaborarea Strategiei Naţionale şi a unei noi legi în domeniul sportului, armonizată cu prevederile UE în materie.
·        Implicarea şi cointeresarea autorităţilor Administraţiei Publice Locale în crearea, modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale, precum şi a structurilor sportive din plan local şi judeţean.
·        Inventarierea şi clarificarea problemelor de proprietate în legătură cu infrastructura sportivă existentă, intabularea proprietăţilor de tip public naţional şi public local.
·        Clarificarea drepturilor de proprietate, de marcă a cluburilor sportive şi dezvoltarea componentei de marketing a activităţii asociaţiilor şi a cluburilor sportive.
·        Organizarea de întreceri sportive, susţinute şi co-finanţate de Guvernul României, precum şi acces gratuit în bazele sportive publice pentru tinerii proveniţi din familii cu venituri reduse.
·        Reorganizarea şi adaptarea sistemului sportiv pentru persoanele cu handicap, pentru atragerea respectivei categorii de persoane către această disciplină.
·        Depăşirea dificultăţilor în luarea şi asumarea unor decizii cu privire la eficienţa economică a activităţilor sportive prin schimburi de experienţă între instituţiile abilitate din ţara noastră şi din celelalte state cu o puternică tradiţie în domeniul managementului sportiv.
·        Introducerea unui număr de minim 3 ore de sport pe săptămână în programa şcolară şi garantarea accesului tuturor copiilor apţi pentru acest gen de activitate la orele de educaţie fizică, în conformitate cu normele UE.
·        Asigurarea unei traiectorii de tip ”dublă carieră” sportivilor de performanţă, prin asigurarea educaţiei şi calificării într-o altă profesie, suplimentar carierei sportive, pentru a sprijini reintegrarea lor în societate.
·        Construirea de baze sportive pentru disciplinele olimpice, conform cerinţelor Comitetului Olimpic Internaţional.
·        Dezvoltarea sportului prin coordonarea activităţilor de management sportiv, marketing sportiv, cercetare şi a facilităţilor fiscale prin intermediul unei instituţii specializate.
·        Înfiinţarea unor centre moderne de recuperare sportivă.